Sports


Special Achievements

Year Name of Student Event Medal Tournament
2014-15 More Ajit Krushna Basketball Bronze Kreedamahotsav
Dhandore Jivankumar Kundalik Thai Boxing -- Qualified State Referee Exam
2015-16 Ghadage Vishal Vitthal Kho-Kho Silver 2nd Student Olympic State levelKho-Kho Tournament
Phate Vidyarani Uttam 20 Km Walk Bronze Maharashtra State Annual Athletic Champion
Surwase Prafulla Ramesh Kabaddi Participate State level Ajinkya Kumar-gat
2016-17 Shelar Swapnil Bhimrao Wrestiling Silver World cadet wristiling Campianship, Russia

Inter College, Inter University Participate Players

Year InterCollege Event Kridamostasv Event West Zone Event All India Event
2011-12 84 11 3 2 4 3 0 0
2012-13 94 9 2 2 3 1 5 3
2013-14 95 8 3 3 7 3 3 2
2014-15 99 11 5 3 5 4 6 4
2015-16 160 14 7 2 6 3 4 3
Total 532 53 20 12 25 14 18 12

Total Inter-University Participate Students in Various Tournaments

Year No. of player
2011-12 7
2012-13 10
2013-14 13
2014-15 16
2015-16 17
2016-17 0
Total 63

Achievements of Sangola College Player

Year Game Event Rank Name Of Student
2011-12 Athletics 800 M 1 Sargar Vijay Abasaheb
200 M 2 Miskar Tulshiram 
Taekwondo 48-51 2 Ligade Priyanka
45-48 2 Shraddha Kulkarni
51-54 2 Gund Ankita
2012-13 Athletics 1500 M 1 Sargar Vijay Abasaheb
800 M 2 Sargar Vijay Abasaheb
200 M 2 Miskar Tulshiram 
5000 M 3 Patil Sanjay
Taekwondo 54-58 1 More Ankush
58-63 2 Shinde Samodar
48-51 2 Kanchanmala Gund
51-54 3 Nishigandha sakhare
57-62 1 Surwase Renuka
45-48 1 Kulkarni Shraddha
Boxing 54-57 1 Gholap Pramod
60-64 3 Khadatare Vivek Natha
75-81 3 Chugule Indrajeet Jambu
Wreseling 60-64 2 Gaikwad Sayaji
Judo 60-64 3 Gaikwad Sayaji
64-68 3 Waghmare Umesh
2013-14 Athletics Hammer Throw 2 Karche Sanket Madhukar
Discuss Throw 3 Nitish mane
Taekwondo 60-64 2 More Ankush
57-62 1 Surwase Renuka
45-48 2 Kulkarni Shraddha
48-51 2 Kanchanmala Gund
51-54 2 Rasankar Dipali
54-57 2 Nishigandha sakhare
57-60 2 Patil Laxmi
Boxing 56-60 1 Gholap Pramod
2014-15 Athletics Hammer Throw 2 Karche Sanket Madhukar
21 KM Road Race 1 Kashid Gorakhnath
Taekwondo 60-64 1 Shejal Prafulla
54-58 2 Jeevankumar Dhandore
81-91 2 Indrajeet Chougule 
91+ 2 Anil Pawar 
54-58 3 Dinesh Kadlaskar
49-52 1 Renuka Siuwase
49-52 2 Ashwini Suryawanshi
-46 3 Seema Gaikwad
46-49 3 Nishigandha Sakhare
Boxing 56-60 1 Santosh Tande
64-69 2 Prashant Naik
91+ 2 Anil Pawar 
60-64 3 Shejal Prafulla
52-56 3 Dinesh Kadlaskar
49-52 2 Renuka Siuwase
Weight Lifting 105+ 1 Sanket Karche
Judo 56-60 3 Umesh Waghmare
2015-16 Athletics Hammer Throw 1 Karche Sanket Madhukar
Discuss Throw 2 Mane Nitish  Siddheshwar
Javekin Throw 2 Salunkhe Dipali Pralhad
Hammer Throw 3 Salunkhe Dipali Pralhad
Taekwondo 74-80 1 Vasav Vicky Bbaso
63-68 1 Shejal Prafulla Dattaray
80-87 2 Indrajit Jambu Chougule
73+ 2 Burage Archana Machindra
81+ 3 Karche Sanket Madhukar
53-57 3 Shinde Poonam Navnath
Boxing 91+ 1 Karche Sanket Madhukar
60-64 1 Shejal Prafulla Dattaray
81+ 1 Burage Archana Machindra
71-81 1 Bile Sonali Pandurang
57-60 1 Kamble Pooja Shivaji
81-91 2 Indrajit Jambu Chougule
64-69 2 Gawade Dayanand Maruti
54-57 2 Salunkhe Dipali Pralhad
51-54 2 Bile Pallavi Maruti
52-54 3 Salunkhe Santosh Ramchandra
69-75 3 Pawar Bibishan Ambadas
54-57 3 Shinde Poonam Navnath
Wreseling 58-62 1 Kamble Pooja Shivaji
54-58 2 Salunkhe Dipali Pralhad

Achievements of Sangola College Team Player

Year Game Rank Name Of Student
2011-12 Cross-Country Team 1 Mahimkar Sitaram Madankumar
Sargar Vijay Abaso
Kolekar Sitaram Mahadev
Hipparkar Jagannath Lahu
Jadhav Mahesh Machindra
Kedar Rahul Balasaheb
2012-13 Cross-Country Team 1 Mahimkar Sitaram Madankumar
Sargar Vijay Abaso
Kolekar Sitaram Mahadev
Hipparkar Jagannath Lahu
Jadhav Mahesh Machindra
Kedar Rahul Balasaheb
2013-2014 Kabaddi Men Team 1 Itkar Rajkumar Suryakant
MiskarTulshiram Hariba
Shinde Rahul Prakash
More Mayur Pramod
Gawade Tushar BAlaso
Lawate Ganesh Maruti 
Khatib Sajid Faruk
Bagal Akshay Prakash
Jadhav Sujit Krishant
Ligade Vikas Prakash
Gaikwad Dhanajay Satish
Ligade Swapnil Manik
MiskarTulshiram Hariba
Kashid Gorakhnath Uttam
Cross Country Men Team 1 Patil Sanjay Subhash
Itkar Rajkumar Suryakant
Misal Vinod Bharat
Mulani Malikrehan Husen
Yadav Rahul Pravin
Pujari Siddheshwar Krishna
Gawade Tushar Balaso
2013-14 Basket Ball Women Team 2 Sapate Trupti Nagesh
Ghongade Ruchali Rajendra
Metkari Pallavi Eknath
Patole Shital Ganpat
Salunkhe Dipali Pralhad
Sawant Samruddhi Sopan
2014-15 Cross-Country Team 1 Kashid Gorakh Uttam
Mulani Malikrehman Husen 
Gawade Tushar Balaso
Pawar Raju Tukaram
Lengare Anand Ashok
Itkar Ravikant Shivaji
Hajare Popat Ananda
Ghongade Sagar Subhash
Nimasare Mayur Gangadhar
2015-16 Kabaddi Men Team 2 Bagal Akshay Prakash
Shinde Rahul Prakash
Ligade Vikas Prakash
Gaikwad Dhananjay Satish
Survase Prafull Ramesh
Ligade Swapnil Manik
More Mayur Pramod
Gaikwad Sundesh Shambajirao
Mulani Asif Ajamoddin
Gaikwad Nitin Sambhaji
Sasane Swapnil Uttam
Ligade Vishal Abasaheb
Kabaddi Women Team 2 Chugule Aparna Dattatray
Shinde Punam  Navanath
Randave Swapnali Bandu
Kamble Pooja Shivaji
Bile Pallavi  Maruti
Pawar Sarika Mahadev
Kasabe Rani Suryakant
Narale Namrata Mahadev
Garale Priyanka NAtha
Jagadale Priti Prakash
Kapane Ashwini Uttam